»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Η έρευνα του 2008

Αρχαιολογική έρευνα - Βόρειο πλάτωμα


Πυκνότητες κεραμεικής και κατά χώρα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στα τετράγωνα του βόρειου πλατώματος.

Στο βόρειο πλάτωμα οι πυκνότητες κεραμεικής είναι σαφώς μεγαλύτερες, συνήθως υπερβαίνουν τα 500 όστρακα ανά τετράγωνο, αλλά η μεγάλη διαφοροποίηση στην ορατότητα του εδάφους και το είδος της καλλιέργειας δυσχεραίνουν τη συγκριτική της θεώρηση.

Παρά ταύτα, κάποια τετράγωνα ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερη υψηλή πυκνότητα κεραμεικής, που υπερβαίνει τα 1000 όστρακα ανά τετράγωνο: συγκεκριμένα τα αγροτεμάχια ΝP104 και NP105 στην ανατολική πλευρά, το τετράγωνο NP109.1 στο κέντρο, και το αγροτεμάχιο NP122 στη δυτική πλευρά της καλυφθείσας περιοχής. Καταγράψαμε πλήθος αρχιτεκτονικών καταλοίπων, συνήθως θεμέλια τοίχων από ορθογώνιες λιθοπλίνθους που σε κάποιες περιπτώσεις ορίζουν οικοδομικά τετράγωνα και οδούς της αρχαίας πόλης, σπανιότερα τμήματα τοίχων από πλίνθους και κονίαμα, καθώς και φρέατα δεξαμενών.

Σημειωτέον ότι όλα τα κατά χώρα κατάλοιπα είναι ενταγμένα στο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης με προσανατολισμό Β-Ν και Α-Δ. Μεταξύ των δεκάδων διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών, στην πλειονότητά τους ορθογώνιες λιθόπλινθοι από κροκαλοπαγή λίθο, ασβεστόλιθο ή αμμόλιθο, ξεχωρίζουν αρκετά θραύσματα μωσαϊκών δαπέδων, λίγοι σπόνδυλοι κιόνων, ένα Ιωνικό ημικιονόκρανο και ένα αρκετά φθαρμένο επίκρανο παραστάδας.


Εμφανή ίχνη πλευράς αρχαίου οικοδομικού τετραγώνου στο NP 104.02.


Εμφανή ίχνη πλευράς αρχαίου οικοδομικού τετραγώνου στο NP 135.07.


Aνάλημμα αρχαίας οδού στο NP 128.02.


Γωνία κτιρίου κατασκευασμένου με αργούς λίθους, πλίνθους και κονίαμα στο NP 122.01.


Φρέαρ δεξαμενής στο NP 109.05.


Επίκρανο παραστάδας από το NP 123.09.


Tμήμα μωσαϊκού δαπέδου από το NP 104.16.


Θραύσμα Ιωνικού ημικιονόκρανου από το NP 104.01.


Στα κινητά ευρήματα, πέραν βέβαια της κεραμεικής, συγκαταλέγονται κωνικές αγνύθες, θραύσματα λύχνων, κομμάτια μετάλλου και γυαλιού, τριπτήρες, σκωρίες, όστρεα και λίγα νομίσματα.