»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση

Όλες οι ανασκαφικές μας τομές αποτυπώθηκαν σε κλίμακα 1:25 από τον Αλ. Γούναρη με τη βοήθεια της Β. Μακρέσια. H B. Μακρέσια ανέλαβε επίσης την αρχιτεκτονική αποτύπωση των μνημείων που ήρθαν στο φως κατά τις ανασκαφές των δεκαετιών του 1920, 1930 και 1940, και για τα οποία είχαμε μόνο αδρομερείς κατόψεις από τον Αναστάσιο Ορλάνδο. Οι νέες, λεπτομερείς κατόψεις έγιναν βάσει ορθοφωτογραφιών και σε διάφορες κλίμακες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά, το μέγεθος και την υφιστάμενη κατάσταση του μνημείου. Ο μεγάλος ναός της αγοράς και το βουλευτήριο σχεδιάστηκαν σε κλίμακα 1:25, το γυμνάσιο σε κλίμακα 1:50, ενώ η μεγάλη, νότια στοά σε κλίμακα 1:100.


Κάτοψη του 1ου σκάμματος.


Κάτοψη του μεγάλου ναού της αγοράς.


Η περιοδολόγηση των σχεδίων έγινε με βάση τη χρονολόγηση των ευρημάτων λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη αφενός τις περιπτώσεις όπου τα κατάλοιπα δεν μπορούσαν να χρονολογηθούν με ακρίβεια, αλλά εντάσσονται σε ευρύτερα χρονολογικά πλαίσια, αφετέρου την ανάγκη οι χρονολογικές κατηγορίες να είναι σχετικά ολιγάριθμες, έτσι ώστε τα σχέδια να είναι ευανάγνωστα. Με αυτές τις παραμέτρους ορίσαμε 10 χρονολογικές φάσεις: η πρώτη φάση είναι η προ-ελληνιστική και ουσιαστικά αναφέρεται στα υστερο-αρχαϊκά κατάλοιπα του ναού του Απόλλωνα, η δεύτερη φάση είναι ο 3ος αι. π.Χ, η τρίτη είναι από το 2ο αι. π.Χ. έως τα μέσα του 1ου αι. μ.Χ., η τέταρτη από τα μέσα του 1ου αι. έως τα τέλη του 2ου αι. μ.Χ., η πέμπτη από τον 3ο έως τα μέσα του 4ου αι. μ.Χ., η έκτη από τα μέσα του 4ου έως τα τέλη του 5ου αι. μ.Χ., η έβδομη από τον 6ο έως τα μέσα του 7ου αι. μ.Χ., η όγδοη είναι γενικά η ελληνιστική (καλύπτει δηλαδή τη δεύτερη και την τρίτη φάση), η ένατη είναι η υστερορρωμαϊκή (καλύπτει την έκτη και την έβδομη φάση), και η δέκατη αναφέρεται στα κατάλοιπα που δεν έχουμε μπορέσει ακόμα να χρονολογήσουμε.


Παράδειγμα τεκμηρίωσης θραυσμάτων ιωνικού κιονοκράνου με φωτογραμμετρία και σχεδιαστική συμπλήρωση.


Φωτογραμμετρική οψοτομή του τέταρτου σκάμματος (ΒΔ συγκρότημα) στον άξονα Α-Δ.


Το εργαστηριακό συγκρότημα στα ΝΑ της αγοράς με τους αριθμούς των αρχιτεκτονικών δομών και τις χρονολογικές τους φάσεις.


Ο Δ. Μπάρτζης με τη βοήθεια της Β. Ευγενικού και της N. Dillon ανέλαβε την εκπόνηση οψοτομών των σκαμμάτων μας με φωτογραμμετρική μέθοδο, καθώς και την τεκμηρίωση και τη φωτογραμμετρική αποτύπωση των σπολίων και των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών που βρέθηκαν στις ανασκαφές. Ευελπιστούμε ότι η λεπτομερής καταγραφή και σχεδίαση των μελών αυτών θα μας επιτρέψει να τα αποδώσουμε σε συγκεκριμένα κτίρια, είτε υπάρχοντα είτε λανθάνοντα, της αγοράς και του περιβάλλοντος χώρου της.