»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Συμμετέχοντες

Η διεπιστημονική προσέγγιση βασίζεται σε επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και σε φοιτητές από την Ελλάδα, τις Η.Π.Α. και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιστημονικοί συνεργάτες

Ομάδα πεδίου (2004)

Ομάδα πεδίου (2005)

Ομάδα πεδίου (2006)

Ομάδα πεδίου (2007)

Ομάδα πεδίου (2008)