»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Η έρευνα του 2005

Αρχαιολογική έρευνα - Νότιο πλάτωμα

Κατά το 2005 εστιάσαμε περισσότερο στο νότιο πλάτωμα, που είχε καλυφθεί λιγότερο το προηγούμενο έτος.


Αριθμός οστράκων και κεραμιδιών που μετρήθηκαν το 2004 και 2005 στο νότιο πλάτωμα.


Αριθμός αρχιτεκτονικών λειψάνων που καταγράφηκαν το 2004 και 2005 στο νότιο πλάτωμα.


Η περιοχή με τα κεραμεικά εργαστήρια που ανιχνεύσαμε κατά το 2004 ερευνήθηκε περισσότερο, και πιθανότατα τώρα έχουμε και τα όριά της.


Απορρίμματα κεραμεικών κλιβάνων από το τετράγωνο SP 22.14.

Απορρίμματα κεραμεικών κλιβάνων βρέθηκαν σε πολλά αγροτεμάχια (SP 4, 6, 10, 14-18, 20, 22, 24, 26), σε περιοχή συνολικού εμβαδού που αγγίζει τα 30 στρέμματα. Το κέντρο της κεραμεικής παραγωγής, που φαίνεται να αντιστοιχεί στα αγροτεμάχια 16 και 17, απέδωσε πυκνότητα της τάξης των 2000 οστράκων ανά τετράγωνο (δηλαδή 5 οστράκων ανά μ2), ενώ σε άλλα αγροτεμάχια του νότιου πλατώματος η πυκνότητα ήταν της τάξης των 600-800 οστράκων ανά τετράγωνο (δηλ. 1.5-2 όστρακα ανά μ2). Ανάμεσα στα εκατοντάδες αποτυχημένα θραύσματα αγγείων που συνελέξαμε, τουλάχιστον 198 είναι διαγνωστικά όστρακα. Η προκαταρκτική τους μελέτη έδειξε ότι η πλειονότητα ανήκει σε αμφορείς μεταφοράς, και τα υπόλοιπα σε χρηστικά και μαγειρικά σκεύη. Ασφαλέστερες χρονολογικές ενδείξεις παρέχουν τα θραύσματα αμφορέων, τα περισσότερα των οποίων ανήκουν στον τύπο Dressel 1B, που ήταν διαδεδομένος κατά τον ύστερο 2ο και 1ο αιώνα π.Χ. Η περίοδος αυτή αντιστοιχεί στην εγκατάλειψη της αρχαίας Κορίνθου (μετά την καταστροφή της από τον Μόμμιο στα 146 π.Χ. και πριν την επανίδρυσή της ως ρωμαϊκή αποικία στα 44 π.Χ.).

Εκτός από όστρακα και κεραμίδια, που όπως και στις υπόλοιπες περιοχές του πλατώματος που ερευνήθηκαν ήταν συνήθως Λακωνικού τύπου και συχνά έφεραν γάνωμα, συλλέξαμε λίγες αγνύθες, θραύσματα λύχνων, τριπτήρες, καθώς και οκτώ νομίσματα, όλα χάλκινα πλην ενός αργυρού, έξι της ελληνιστικής περιόδου, ένα αυτοκρατορικών χρόνων κι ένα πρώιμο βυζαντινό.

Αρχιτεκτονικοί λίθοι, συνήθως διάσπαρτοι και λίγοι in situ, βρέθηκαν στα περισσότερα αγροτεμάχια, ενώ πολλοί απ' αυτούς χρησιμοποιούνται από τους νεότερους Σικυώνιους για να φράξουν αρχαία πηγάδια. Ανάμεσα στις ορθογώνιες λιθοπλίνθους, μερικές από τις οποίες φέρουν αναθύρωση, εντοπίσαμε και τμήματα από ανώφλι και κατώφλι.


Επίκρανο διπλού Ιωνικού ημικίονα από το τετράγωνο SP 19.5.


In-situ θεμέλια στα τετράγωνα SP 13.33-34..


Φρέαρ φραγμένο με αρχαίους λίθους στο SP 12.7.


Προστομιαίο φρέατος με ίχνη αυλακώσεων για σχοινιά από το τετράγωνο SP 13.2.


Από τα εκατοντάδες θραύσματα ξεχωρίζει επίκρανο διπλού Ιωνικού ημικίονα, που βρέθηκε σε δύο συνανήκοντα κομμάτια στο SP 19.5. Το συνολικό του πλάτος είναι 0.44 μ. και μοιάζει πολύ με τους ημικίονες που βρέθηκαν στην παλαίστρα της αρχαίας αγοράς.

Σε δύο όμορα αγροτεμάχια (SP 12.7 και SP 13.26) βρήκαμε δύο πηγάδια, διαμέτρου 0.77 και 0.85 μ αντίστοιχα και βάθους περίπου 7 μ. Αυτό που μπορέσαμε να επισκεφθούμε είναι απιόσχημο και έχει εσοχές σκαλισμένες στο κυλινδρικό του τμήμα, που χρησίμευαν ως κλίμακα καθόδου για συντήρηση και καθαρισμό.

Στο ίδιο αγροτεμάχιο (SP 13) βρήκαμε δύο συνανήκοντα τμήματα από προστομιαίο φρέατος, που στην εσωτερική πλευρά τους φέρουν αυλακώσεις για σχοινιά.

Από τα αρκετά ίχνη in situ τοίχων που καταγράψαμε ξεχωρίζουν αυτός που εντοπίσθηκε σε μήκος περίπου 25 μ. στα όμορα τετράγωνα SP 13.33-34 με προσανατολισμό Α-Δ, και που πιθανότατα ορίζει ένα οικοδομικό τετράγωνο, κι εκείνος που εντοπίσθηκε σε μήκος 15 μ στα όμορα τετράγωνα SP 19.3-5, αυτή τη φορά με κατεύθυνση Β-Ν. Μαζί με τα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που καταγράψαμε και χαρτογραφήσαμε πέρσι, τα φετινά αρχιτεκτονικά ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι ο πολεοδομικός κάνναβος της Σικυώνος ήταν προσανατολισμένος στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.