»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Η έρευνα του 2005

Ανθρωπολογική έρευνα


Βασιλικό.

Η πρώτη φάση της ανθρωπολογικής έρευνας στο Βασιλικό έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2005. Η ερευνητική ομάδα περιλάμβανε την κοινωνική ανθρωπολόγο Ε. Δέλτσου και τέσσερις προπτυχιακές φοιτήτριες που συμμετείχαν στη διεξαγωγή της έρευνας και τη συλλογή των δεδομένων. Όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά, η έρευνα επικεντρώθηκε στο ρόλο που διαδραματίζει το αρχαιολογικό παρελθόν και παρόν της αρχαίας πόλης της Σικυώνας στις αντιλήψεις και πρακτικές των σύγχρονων κατοίκων του χωριού. Αντιμετώπισε επίσης ζητήματα που αφορούν στο αγροτικό παρόν και μέλλον της περιοχής μέσα στo πλαίσιο των οικονομικών αλλαγών που επέρχονται στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα μέσα στo πλαίσιο των αγροτικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα η ομάδα μελέτησε το πώς οι διαδικασίες διαμόρφωσης της αξίας των αρχαιοτήτων, αλλά και της απόδοσης σ' αυτές εθνικών, συμβολικών, οικονομικών αλλά και άλλων ιδιοτήτων διαφοροποιούνται ανάλογα με τους δρώντες φορείς ή τα δρώντα υποκείμενα. Επικεντρώθηκε επίσης στο πώς η αρχαιολογικο-ποίηση του τοπικού παρελθόντος είναι αδιάσειστα συνδεδεμένη με τις τοπικές αντιλήψεις για το παρόν και μέλλον τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Η έρευνα αποκάλυψε ότι η πρόσληψη των αρχαιοτήτων δεν είναι ομοιογενής ούτε στο επίπεδο των δρώντων υποκειμένων που κατέχουν κάποια θέση σε επίσημους φορείς που ασχολούνται με κάποιον τρόπο με τις αρχαιότητες (αρχαιολογική υπηρεσία, υπουργείο πολιτισμού, δημοτικές αρχές, πανεπιστημιακές ανασκαφές) ούτε και ανάμεσα στους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι εκφράζουν αμφίθυμες έως και αντικρουόμενες μεταξύ τους στάσεις προς τις αρχαιότητες. Ανεξαρτήτως, ωστόσο, αν οι αρχαιότητες συνδέονται με τη θετική αξία του παρελθόντος ως ένδοξης αρχαιότητας ή με ένα μη-προνομιούχο πολιτιστικό, οικονομικό και πολιτικό παρόν για τους κατοίκους του Βασιλικού αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο της τοπικότητάς τους. Έτσι, η διερεύνηση της έκφρασης απόψεων και αντιλήψεων για τις αρχαιότητες υπήρξε μέσο για τη διερεύνηση της ζωής των σύγχρονων κατοίκων του Βασιλικού.