»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Γεωαρχαιολογική έρευνα


H μεγάλη διάβρωση στις άκρες του ανώτερου πλατώματος.

Το φυσικό περιβάλλον ανέκαθεν επηρέαζε την οικιστική ανάπτυξη στο πλάτωμα και έθετε περιορισμούς στους κατοίκους του, οι οποίοι με τη σειρά τους το προσάρμοσαν και διαμόρφωσαν σύμφωνα με τις ανάγκες τους, και μέσα στα πλαίσια της υλικοτεχνικής τους υποδομής και των κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών. Μια προφανής μέριμνα για τους κατοίκους όλων των εποχών ήταν το νερό, ενώ μια άλλη σοβαρή μέριμνα για τους αρχαίους Σικυώνιους ήταν η ύπαρξη οικοδομικού υλικού για την ανέγερση των μνημείων τους. Γι' αυτό η γεωλογική μελέτη επικεντρώθηκε στην αναγνώριση και χαρτογράφηση των υπέργειων και των υπόγειων υδάτινων πόρων, των πετρωμάτων και των αρχαίων λατομείων στο πλάτωμα. Τα πορίσματα της γεωαρχαιολογικής έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για την ανασύνθεση της παλαιοτοπογραφίας του Σικυώνιου πλατώματος σε διάφορες φάσεις της μακράς ιστορίας του. Επίσης θα εκτιμηθεί η επίδραση της γεωλογίας της περιοχής σε συνδυασμό με τις ανθρώπινες επεμβάσεις στην κάλυψη των αρχαίων στρωμάτων και τη διατήρηση των αρχαιοτήτων.

Η γεωαρχαιολογική έρευνα ξεκίνησε με τη μελέτη τοπογραφικών χαρτών κλίμακας 1:5.000, στερεοσκοπικών αεροφωτογραφιών, δημοσιευμένων αρχαιολογικών καταλοίπων, και μια μονοήμερη περιήγηση στο πλάτωμα προκειμένου να σχεδιαστεί η συνολική κάλυψή του. Οι πορείες που επιλέγησαν παρέχουν τη μέγιστη κάλυψη της περιοχής, των τοπογραφικών της χαρακτηριστικών και των γεωλογικών εμφανίσεων (φυσικών ή ανθρωπογενών). Μέρος των παρατηρήσεων αφορά στα απότομα τοιχώματα του πλατώματος, και ιδιαίτερα στη χαρτογράφηση και εξέταση της διάβρωσής τους. Αντλήθηκαν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη γεωλογία, τις διαδικασίες διάβρωσης και τους υδάτινους πόρους του πλατώματος, και αναγνωρίσθηκαν ίχνη αρχαίων λατομείων και λιθαγωγίας. Το αποτέλεσμα είναι η κατάρτιση χάρτη που θα χρησιμεύσει ως βάση για λεπτομερέστερες μελέτες στα επόμενα χρόνια γύρω από την εξέλιξη του τοπίου, την εξαγωγή λίθων, την πολεοδομική ανάπτυξη και τους υδάτινους πόρους. Μελετήθηκε ο λίθος που χρησιμοποιήθηκε στα ανασκαμμένα μνημεία της πόλης, για να αναγνωρισθούν τα πετρώματα και η κατεργασία τους. Αυτές οι παρατηρήσεις είναι αναγκαίες για να κατανοήσουμε την εξαγωγή λίθου στη Σικυωνία. Τέλος, η ανασύνθεση της παλαιοτοπογραφίας στον ανασκαμμένο αρχαιολογικό χώρο, πριν τις αλλαγές που επέφερε η ανθρώπινη δραστηριότητα, έγινε βάσει εξέτασης των χρονολογημένων αρχαίων μνημείων, της κιμηλιάς και της διάβρωσής της.