»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Βορειοδυτικό συγκρότημα και παρακείμενη οδός

Ανασκαφική περίοδος 2017


Ορθοφωτογραφία της κοίτης της αρχαίας οδού με σημειωμένους τους αριθμούς των αρχιτεκτονικών δομών.

Το στρώμα (Context 4507) που σκάψαμε βόρεια του Τοίχου 3045, εντός της ζώνης της πιθανολογούμενης οδού, διέφερε αισθητά από τα στρώματα που συναντήσαμε εντός του κτιρίου. Είχε σαφώς περισσότερα θραύσματα κεραμιδιών, μικρές πέτρες και βότσαλα, χαρακτηριστικά που συνάδουν με υπόστρωμα οδοστρώματος. Ένα ιδιαίτερο εύρημα από αυτό το στρώμα είναι ένας μικρός χάλκινος σταυρός από περιδέραιο (MF 2017-91), διαστάσεων 5 x 5 εκ. Προκειμένου μάλιστα να ερευνήσουμε περαιτέρω το πιθανό οδόστρωμα που είχαμε αναγνωρίσει το 2016 στη βόρεια πλευρά της τομής, διενεργήσαμε μικρή τομή, διαστάσεων 3 x 1,7 μ, κοντά στο σημείο όπου συγκλίνουν ο Τοίχος 3016 και ο λίθινος αγωγός 3053. Με την αφαίρεση των στρωμάτων (Contexts 3149-3152) δεν αποκαλύφθηκε σαφή επιφάνεια οδοστρώματος αλλά ένα τοιχίο προσανατολισμού Α-Δ (Context 3153) κατά μήκος της βόρειας παρειάς της τομής. Το τοιχίο, πλάτους 0,55 μ, αποτελείται από λιθοπλίνθους και είναι ορατό σε συνολικό μήκος 5,94 μ. Δεν φαίνεται να σώζεται προς ανατολάς, τουλάχιστον εντός των ορίων του σκάμματος, και στο ίδιο επίπεδο, αλλά προς δυσμάς συνεχίζει κάτω από το μεταγενέστερο τοιχίο 3015. Εάν θεωρήσουμε ότι αποτελεί το όριο της οδού προς βορρά και ότι ο Τοίχος 3045 είναι το νότιο όριό της, τότε το πλάτος αυτής της οδού πρέπει να ανερχόταν σε 7,6 μ.


H βόρεια πλευρά του τέταρτου σκάμματος (από τα ΒΑ).