αρχαιολογικές αναζητήσεις
ανασκαφές στην Ομηρική Γραία

Η κωδικοποίηση του παρελθόντος
Καταγράφοντας τα ευρήματα του Ωρωπού

Τι μπορεί να σημαίνει άραγε η ένδειξη ΩΚ02Πγ;

Τηρούνται συγκεντρωτικοί κατάλογοι των αριθμών που δίδονται προκειμένου να αποφευχθούν διπλο-αριθμήσεις.

Είναι απαραίτητη η χρήση ενιαίας ορολογίας.

ΠΠΗΛΙΝΑ ΑΓΓΕΙΑ
ΠαΠήλινα άβαφα
ΠγΠήλινα γραπτά
(εδώ καταχωρούνται όλα όσο σώζουν κάποια γεωμετρική ή γραμμική διακόσμηση, φυτική διακόσμηση και παραστάσεις, πλην των μελανόμορφων και ερυθρόμορφων)
ΠμβΠήλινα μελαμβαφή
ΠμμΠήλινα μελανόμορφα
ΠεμΠήλινα ερυθρόμορφα
ΠμΠήλινα «μεγαρικά» (αγγεία με ανάγλυφη διακόσμηση)
ΠεβΠήλινα ερυθροβαφή
ΠχΠήλινα χειροποίητα
ΠανΠήλινα ανάγλυφα ή εγχάρακτα (κυρίως οι ανάγλυφοι πίθοι)
ΠενΕνσφράγιστες λαβές αμφορέων
ΠλΠήλινοι λύχνοι
ΠgGrafitti
 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΗΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΠεΠήλινα ειδώλια
ΠαγΠήλινες αγνύθες
ΠσφΠήλινα σφονδύλια
ΠψΠήλινες ψήφοι
ΠαρχΠήλινα αρχιτεκτονικά
ΠδΠήλινα διάφορα
ΛΛΙΘΙΝΑ
ΛαΛίθινα αγγεία
ΛαρχΛίθινα αρχιτεκτονικά μέλη
ΛγΛίθινα γλυπτά
ΛσΛίθινες στήλες
ΛεΛίθινες επιγραφές
ΛεργΛίθινα εργαλεία
ΛχΛίθινες χάνδρες
ΛδΛίθινα διάφορα
ΜΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
Μχχάλκινα
Μσσιδερένια
Μααργυρά
Μauχρυσά
Μμμολύβδινα
Μδαδιάγνωστα ή άλλα
ΥΥΑΛΙΝΑ
Υααγγεία
Υχχάνδρες
Υδδιάφορα
ΟΟΣΤΕΪΝΑ (αντικείμενα)
ΚΚΟΚΑΛΑ
ΦΦΑΓΕΝΤΙΑΝΗ
ΝΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΝχΝομίσματα χάλκινα
ΝαΝομίσματα αργυρά
ΝχρΝομίσματα χρυσά
ΔΔΙΑΦΟΡΑ

<<   >>

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστοριάς, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας