αρχαιολογικές αναζητήσεις
ανασκαφές στην Ομηρική Γραία

Συντηρητές: Θεράποντες-ιατροί των αντικειμένων

Όλα τα αντικείμενα φθείρονται με το πέρασμα των χρόνων. Οι συντηρητές αρχαιολογικών ευρημάτων εργάζονται για την πρόληψη ή θεραπεία της φθοράς τους, συνδυάζοντας τεχνική και επιστημονική κατάρτιση, κριτική ικανότητα, καλλιτεχνικές δεξιότητες, γνώσεις στην ιστορία και την τέχνη.

Η αρχαιολογική συντήρηση περιλαμβάνει...
· Την τεχνική εξέταση
Για να καθοριστεί η σπουδαιότητα ενός αντικειμένου, η δομή και τα υλικά κατασκευής του, ο βαθμός φθοράς του και η καταλληλότερη μέθοδος για τη συντήρησή του.
· Τη διατήρηση
Για να ληφθούν μέτρα για τον έλεγχο του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, φως και ρύποι) που ενεργοποιεί ή επιταχύνει τη φθορά τους.
· Τη συντήρηση
Για να σταματήσει η φθορά του αντικειμένου, να βελτιωθούν οι μηχανικές του ιδιότητες και να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για τις επόμενες γενεές.
· Την αποκατάσταση
Για να γίνει δυνατή η αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση του αντικειμένου, διατηρώντας παράλληλα την ιστορική του ακεραιότητα.

Ο καλός συντηρητής δεν ξεχνά...
· Σκοπός του η σωστή διατήρηση του αντικειμένου
· Εργαλείο του τα σωστά αντιστρέψιμα υλικά (π.χ. κόλλα-στερεωτικό) και οι μέθοδοι επέμβασης (π.χ. συμπληρώσεις)
· Προτεραιότητά του η ελάχιστη παρέμβαση πάνω στο αντικείμενο
· Καθήκον του ο προληπτικός έλεγχος του περιβάλλοντος του αντικειμένου
· Βασική φροντίδα του η διατήρηση ενός οργανωμένου και προσιτού αρχείου όλων των επεμβάσεων συντήρησης

Οι εργασίες συντήρησης μεταβάλλουν την κατάσταση ενός αντικειμένου για πάντα. Μια λανθασμένη επιλογή και τεχνική μπορεί να επιφέρει ανεπανόρθωτη ζημιά στο αντικείμενο.

<<   >>

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστοριάς, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας