αρχαιολογικές αναζητήσεις
ανασκαφές στην Ομηρική Γραία

Η ιστορία ενός τόπου σε στρώματα
Τι είναι η στρωματογραφία;

Στρωματογραφία είναι η μελέτη των επάλληλων στρωμάτων γης που επικάθισαν το ένα πάνω στο άλλο με την πάροδο των αιώνων.

Η Αρχαιολογική στρωματογραφία...
Αφορά αποκλειστικά στα στρώματα που μαρτυρούν ανθρώπινη παρουσία.
Αποτελεί το βασικό μέσο για τη σχετική χρονολόγηση των ευρημάτων και το συσχετισμό τους με τις φάσεις κατοίκησης μιας θέσης.

Ο κανόνας...
Τα βαθύτερα στρώματα περιέχουν παλαιότερα ευρήματα.
Κάθε ανώτερο στρώμα είναι και νεώτερο.

Η εξαίρεση...
Συμβαίνει στις περιπτώσεις διατάραξης της διαστρωμάτωσης από φυσικούς (σεισμοί, πλημμύρες) ή ανθρώπινους (λάκκοι, πηγάδια, τάφοι, θεμελιώσεις) παράγοντες.

Η σπάνια τύχη...
Ήταν με το μέρος των ερευνητών του Ωρωπού.
Η θέση εγκαταλείφθηκε στα τέλη της αρχαϊκής περιόδου (500-480 π.Χ.) λόγω καταστρεπτικής πλημμύρας, με αποτέλεσμα τα στρώματα κατοίκησης να παραμείνουν αδιατάρακτα.
Η στρωματογραφία του Ωρωπού είναι περίπλοκη.
Έχει πολυάριθμα διαδοχικά στρώματα και τουλάχιστον εννέα αρχιτεκτονικές φάσεις, που χρονολογούνται από το 750 έως το 500-480 π.Χ.
Μεμονωμένα, έχουν βρεθεί και αντικείμενα που χρονολογούνται μεταξύ του 900-750 π.Χ.

Η ιστορία αιώνων μιας θέσης φανερώνεται στους αρχαιολόγους συμπυκνωμένη σε λεπτά στρώματα χώματος.

<<   >>

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστοριάς, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας