Έκδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) στο ΙΚΑ

Ο ΑΜΑ εκδίδεται στο ΙΚΑ για μια φορά, με την έναρξη της Πρακτικής Ασκησης, δηλαδή την πρώτη μέρα.

Ο φορέας είναι ενήμερος για την ημερομηνία άφιξης του φοιτητή/ριας και γνωρίζει ότι την πρώτη ημέρα της Πρακτικής ο φοιτητής/ρια θα πρέπει να επισκεφθεί το ΙΚΑ για να αποκτήσει τον ΑΜΑ. Για την έκδοση Α.Μ.Α. θα πρέπει ο/η φοιτητής/ρια να έχει μαζί του/ης:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορεί ο/η φοιτητής/ρια να καταθέσει αίτηση για απόκτηση ΑΜΑ πριν την ημερομηνία που αναγράφεται δίπλα από το όνομα του/ης στη λίστα της βεβαίωσης εργοδότη.

Στο Ι.Κ.Α. θα δοθεί στον/ην φοιτητή/ρια να συμπληρώσει μια «Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου». Στα στοιχεία του εργοδότη θα συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία της Επιτροπής Ερευνών:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Διεύθυνση: Γιαννιτσών και Λαχανά, Παλαιά,
Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 Βόλος
Τηλέφωνο: 24210 74000 εσωτ. 3675
Α.Μ.Ε. 9202074106
ΑΦΜ 090071277
ΔΟΥ Α' ΒΟΛΟΥ

Το ΙΚΑ στο οποίο θα απευθυνθεί ο/η φοιτητής/ρια για την έκδοση του ΑΜΑ είναι αυτό στον τόπο μόνιμης κατοικίας του/ης ή αυτό στον Βόλο. Εάν πρόκειται η Πρακτική Ασκηση να πραγματοποιηθεί σε άλλη πόλη, πέραν του Βόλου ή του τόπου μόνιμης κατοικίας του/ης, o φοιτητής/τρια πρέπει να φροντίσει για την έκδοσή του ΑΜΑ στο πλησιέστερο υποκατάστημα ΙΚΑ την 1η ημέρα της Πρακτικής Ασκησής του/ης.

Αφού εκδοθεί ο ΑΜΑ, θα πρέπει ο/η φοιτητής/ρια να ενημερώσει το συντομότερο δυνατό το Γραφείο Πρακτικής Ασκησης του ΙΑΚΑ.