Διαδικασία που ακολουθούν οι φοιτητές/τριες
για τη συμμετοχή τους στην πρακτική άσκηση

1. Ενημέρωση για τις θέσεις

Ενημερώνεστε για τους συνεργαζόμενου φορείς, τον αριθμό φοιτητών που δέχονται και το αντικείμενο εργασίας από το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Ασκησης Φοιτητών ΑΕΙ "Άτλας",

2. Συμβουλές από τους επόπτες

Συζητάτε με τον επόπτη καθηγητή της κατεύθυνσής σας για τις επιλογές σας. Οι επόπτες είναι:

3. Αίτηση στο ΓΠΑ

Συμπληρώνετε την καρτέλας «Αίτηση/ εγγραφή» στον διαδικτυακό τόπο του Γραφείου της Πρακτικής Ασκησης του Π.Θ. και αποθηκεύετε προσωρινά. Απαραίτητα στοιχεία για τη συμπλήρωση της «Αίτησης/ εγγραφής» είναι:

  1. Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας και αρχή έκδοσής της
  2. Αριθμός φοιτητικού μητρώου
  3. Αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας (12ψήφιος αριθμός φοιτητικού πάσου)
  4. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ σε περίπτωση που έχετε συμμετάσχει σε πρακτική άσκηση στο παρελθόν ή έχετε εργαστεί με ένσημα
  5. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜKΑ)
  6. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ΔΟΥ έκδοσής του
  7. IBAN του προσωπικού σας λογαριασμού (πρέπει να είναι στην Alpha Bank)

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να προσκομηθούν και σε έντυπη μορφή (φωτοτυπία του εγγράφου ΑΜΚΑ από το ΚΕΠ, του λογαρισμού τραπέζης, του απογραφικού του ΙΚΑ) στο Γραφείο Πρακτικής Ασκησης του ΙΑΚΑ.

Κάνετε «Είσοδο» στο σύστημα "Άτλας"

Συμπληρώνετε την «Καρτέλα Πρακτικής» στον διαδικτυακό τόπο του Γραφείου της Πρακτικής Ασκησης του Π.Θ. και προσωρινή αποθήκευση.

Κωδικοί σύνδεσης είναι οι ίδιοι που χρησιμοποιείται για όλες τις online υπηρεσίες του πανεπιστημίου.

4. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Συμβουλεύεστε τους τελικούς πίνακες ώστε να ενημερωθείτε σε ποιον φορέα έχετε τοποθετηθεί και σημειώνετε τα στοιχεία του (διεύθυνση, τηλέφωνο, ποιος είναι ο υπεύθυνος) ώστε να γνωρίζετε πού θα πάτε.

5. Απαραίτητα έγγραφα

Παίρνετε από το Γραφείο Πρακτικής Ασκηση (ΓΠΑ) ΙΑΚΑ τα ακόλουθα έντυπα:

  1. τη βεβαίωση έκδοσης ΑΜΑ ΙΚΑ (όσοι φοιτητές δεν έχουν ήδη)
  2. το έντυπο της σύμβασης συμπληρωμένο σε τέσσερα (4) αντίγραφα
  3. τη βεβαίωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σε δύο (2) αντίγραφα

Για κάθε φορέα που θα ασκηθείτε (ή ανασκαφή) θα πρέπει να πάρετε το παραπάνω πακέτο εντύπων. Είστε υποχρεωμένοι να επιστρέψετε στο Γραφείο Πρακτικής Ασκησης του Τμήματος ΙΑΚΑ τα τέσσερα (4) αντίγραφα συμβάσεων και τα δύο (2) αντίγραφα των βεβαιώσεων υπογεγραμμένα από σας και τον εκπρόσωπο του φορέα.

6. Εγγραφή στο ΙΚΑ

Εάν δεν έχετε ήδη ΑΜΑ, την πρώτη μέρα εργασίας σας εκδίδετε τον ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου). Καταθέτετε τον αριθμό αυτό στο ΓΠΑ ΙΑΚΑ το συντομότερο.

7. Υπογραφή της σύμβασης

Κατά την πρώτη βδομάδα εργασίας σας υποχρεούστε να υπογράψετε με τον φορέα τη σύμβασή σας. Η σύμβαση πρέπει να έχει την σφραγίδα του φορέα και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του. Προσκομίζετε τα 4 αντίγραφα οι ίδιοι στο ΓΠΑ ΙΑΚΑ ή τα στέλνετε ταχυδρομικώς (με συστημένο φάκελο).

Εξηγήστε στους φορείς ότι πρέπει να είστε κατοχυρωμένοι με σύμβαση για πολλούς λόγους και πρωτίστως για την ασφάλισή σας σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος.

8. Αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης

Στο τέλος της ΠΑ υποχρεούστε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και την έκθεση αποτίμησης μέσω του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου Πρακτικής Ασκησης του Π.Θ.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας σας συνιστάται να κρατάτε ημερολόγιο με τις εργασίες που σας ανέθεσαν. Έτσι θα μπορέσετε ευκολότερα να συμπληρώσετε την αξιολόγηση στο τέλος.

Πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να εξασφαλιστεί απολύτως η ασφάλιση, η αμοιβή και η κατοχύρωση των ημερών που ασκηθήκατε.

Κάθε ένας από σας είναι υπεύθυνος για τη σωστή συμπλήρωση των εντύπων που των αφορούν.