Εισαγωγή

Η Πρακτική Ασκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης στο ΙΑΚΑ, καθώς αφορά στην αρχική επαφή, των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο. Είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη.

Η Πρακτική Ασκηση συμβάλλει:

Η μεταφορά της πανεπιστημιακής γνώσης στην αγορά εργασίας συμβάλει επίσης στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, στην ανάπτυξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό κυρίως αυτών των φοιτητών/ριών που δεν έχουν ορίσει σαφώς τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Η Πρακτική Ασκηση των φοιτητών/ριών σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ξεκίνησε στο ΙΑΚΑ το 1999. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», επιδιώκεται η επέκταση, θεσμοθέτηση και ποιοτική αναβάθμιση της Πρακτικής Ασκησης και προωθείται η ανάπτυξη κινήτρων για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών/ριών και για την προσέλκυση περισσότερων φορέων υποδοχής της πρακτικής άσκησης.

Στόχοι της Πρακτικής Ασκησης των φοιτητών/ριών είναι:

Η Πρακτική Ασκηση στο Τμήμα ΙΑΚΑ είναι προαιρετική. Οι φοιτητές που συμμετέχουν στην Πρακτική Ασκηση αποζημιώνονται από το Πρόγραμμα και είναι ασφαλισμένοι σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος.