Υποχρεώσεις φοιτητών

Η Πρακτική Ασκηση των φοιτητών/ριών σε φορείς απασχόλησης πρέπει να έχει εκπαιδευτικό αλλά και επαγγελματικό χαρακτήρα. Ο/Η φοιτητής/ρια που ασκείται σε έναν φορέα πρέπει να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και να απολαμβάνει ίσης μεταχείρισης με τους άλλους εργαζόμενους του φορέα ώστε να αποκτήσει επαγγελματική συνείδηση και να μη δημιουργήσει προβλήματα στο φορέα. Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχημάτων κατά την περίοδο της άσκησής τους που καλύπτεται είτε από το φορέα είτε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο της Πρακτικής τους Ασκησης οι φοιτητές/ριες υποχρεούνται να: