Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας University of Thessaly - Department of History, Archaeology and Social Anthropology

ΩΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΙΜΟΥΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

κεντρική σελίδα / home page πληροφορίες / information
πρόγραμμα / programme περιλήψεις / abstracts

OROPOS AND EUBOEA
IN THE EARLY
IRON AGE

Επικοινωνία

Αλέξανδρος ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΙΝΙΑΝ
Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (IAKA)
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 38221 Βόλος
τηλ 2421074845, φαξ 2421074781
e-mail: amaza@ha.uth.gr
το IAKA στο δίκτυο: http://www.ha.uth.gr/

Contact

Alexander MAZARAKIS AINIAN
Associate Professor of Classical Archaeology

Department of History, Archaeology and Social Anthropology (IAKA)
School of Humanities, University of Thessaly, 38221 Volos, Greece
tel (+30) 2421074845, fax (+30) 2421074781
e-mail: amaza@ha.uth.gr
IAKA on the web: http://www.ha.uth.gr/

Ταξιδιωτικές Οδηγίες

Μπορείτε να φτάσετε στον Βόλο από την Αθήνα με:

 1. Αυτοκίνητο. Η απόσταση είναι 318km. Ακολουθείτε την εθνική οδό προς Λαμία και στη συνέχεια προς Λάρισα. Αφήνετε τον αυτοκινητόδρομο είτε στον κόμβο Μικροθηβών, είτε στον κόμβο Βελεστίνου.
 2. Λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Τα λεωφορεία φεύγουν από τον σταθμό της οδού Λιοσίων. Γίνονται 11 δρομολόγια την ημέρα.
 3. Τρένο του ΟΣΕ (www.ose.gr). Από τον Σταθμό Λαρίσης. Γίνονται 2 απ' ευθείας δρομολόγια την ημέρα, αλλά και άλλα 9 μέσω Λαρίσης. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τα δρομολόγια Intercity (1 και 7 αντίστοιχα). Το εισιτήριο με επιστροφή έχει έκπτωση.
 4. Για να φτάσετε στον σταθμό του τρένου από το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας, παίρνετε το λεωφορείο για "Σύνταγμα" (αρ. E95) ή για "Εθνική Άμυνα" (αρ. E94) και στη συνέχεια το μετρό για τον "Σταθμό Λαρίσης". Εάν πάρετε το E94 πρέπει να αλλάξετε γραμμή μετρό στο Σύνταγμα. Να αγοράσετε το ημερήσιο εισιτήριο που καλύπτει ολόκληρη τη διαδρομή μέσα στην Αθήνα. 

Μπορείτε να φτάσετε στον Βόλο από τη Θεσσαλονίκη με:

 1. Αυτοκίνητο. Η απόσταση είναι 218km. Ακολουθείτε την εθνική οδό προς Λάρισα και στη συνέχεια προς Λαμία. Αφήνετε τον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο Βελεστίνου.
 2. Λεωφορείο του ΚΤΕΛ (www.ktel.org). Γίνονται 8 δρομολόγια την ημέρα.
 3. Τρένο του ΟΣΕ (www.ose.gr). Γίνονται 14 δρομολόγια την ημέρα για Λάρισα, απ' όπου υπάρχουν 12 τοπικά δρομολόγια για Βόλο. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τα δρομολόγια Intercity (7 δρομολόγια για Λάρισα την ημέρα). Το εισιτήριο με επιστροφή έχει έκπτωση.
 4. Για να φτάσετε στον σταθμό του τρένου από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης μπορείτε να πάρετε το λεωφορείο αρ. 78 και να κατεβείτε στο "Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό".

Σύνεδροι που έρχονται από το εξωτερικό μπορούν επίσης να ελέγξουν αν υπάρχουν πτήσεις charter για Σκιάθο ή Αγχίαλο τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Η Αγχίαλος είναι περίπου 30km από τον Βόλο, ενώ η Σκιάθος απέχει περίπου 1:45 με το υδροπτέρυγο.

Πληροφορίες για τον Βόλο θα βρείτε στο site του Δήμου (www.volos-city.gr).

Δείτε τον χάρτη του Βόλου [.jpg, 110kB]

Δείτε τον χάρτη των συγκοινωνιών του αεροδρομίου Αθηνών [.jpg, 105kB]

Travelling Info

You may reach Volos from Athens by:

 1. Private car. The distance is 318km. You follow the national road towards Lamia and then towards Larissa. You leave the motorway either at Mikrothives junction or at Velestino junction.
 2. KTEL bus. The buses leave from the station at Liossion street. There are 11 scheduled services per day.
 3. OSE train (www.ose.gr). From Larisis Station, there are 2 direct services every day, plus 9 more via Larissa. We strongly reccommend to use Intercity trains (1 direct and 7 via Larissa). Return tickets are discounted.
 4. To go to the train station from Athens international airport, take the express bus to "Syntagma" (no. E95) or "Ethinki Amyna" (no.E94) and then the metro to "Stathmos Larisis". If you take the E94 you must change lines at the metro station of Syntagma. You should buy the 1-day ticket that covers the whole journey within Athens.

You may reach Volos from Thessaloniki by:

 1. Private car. The distance is 218km. You follow the national road to Larissa and then towards Lamia. You leave the motorway at the Velestino junction.
 2. KTEL bus (www.ktel.org). There are 8 scheduled services per day.
 3. OSE train (www.ose.gr). There are 14 services daily to Larissa, from where you can catch one of the 12 local to Volos. We strongly reccommend to use Intercity trains (7 scheduled for Larissa daily). Return tickets are discounted.
 4. To go to the train station from the Thessaloniki airport take the bus no. 78 and get off at the "New Railway Station".

Participants coming from abroad, may also check if there are available charter flights to Skiathos or Anghialos that they may use. The Anghialos airfield is approximately 30km from Volos, while the island of Skiathos is about 1:45 by hydrofoil.

You may find information about Volos at the Municipality site (www.volos-city.gr).

See the city map of Volos [.jpg, 110kB]

See the map of public transport for Athens airport [.jpg, 105kB]

Ξενοδοχεία

Τα ξενοδοχεία που θα καταλύσουν οι σύνεδροι είναι:

PARK
Δεληγιώργη 2, τηλ 2421036510, φαξ 2421028645

ΗΛΕΚΤΡΑ
Τοπάλη 22, τηλ 2421032671, φαξ 2421032674

Hotels

The hotels that are booked are:

PARK
2 Deligiorgi str., tel +30 2421036510, fax+30 2421028645

ELECTRA
22 Topali str., tel 2421032671, fax 2421032674

Χορηγοί

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Υπουργείο Εθνικής Παιδίας και Θρησκευμάτων

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)
Ευρωπαϊκό Ταμείο ΠεριφερειακήςΑνάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α)

Sponsors

University of Thessaly Research Committee

Υπουργείο Εθνικής Παιδίας και Θρησκευμάτων

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ

European Union
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)
Ευρωπαϊκό Ταμείο ΠεριφερειακήςΑνάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α)

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
© 2004: University of Thessaly