Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας University of Thessaly - Department of History, Archaeology and Social Anthropology

ΩΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΙΜΟΥΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

κεντρική σελίδα / home page πληροφορίες / information
πρόγραμμα / programme περιλήψεις / abstracts

OROPOS AND EUBOEA
IN THE EARLY
IRON AGE

Αθανασία Ψάλτη
Αρχαιολόγος ΙΑ ΕΠΚΑ

Η γεωμετρική Ερέτρια υπό το φως των νέων ευρημάτων

Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται ταφική πυρά του α΄ μισού του 8ου π.Χ. αι., η οποία ήλθε στο φως κατά τη διάρκεια της σωστικής ανασκαφής σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Αν. Αλεξανδρή στην Πλατεία Αγοράς της Ερέτριας.

Τα ευρήματα που συνόδευαν την πυρά ήταν: χρυσή ελασμάτινη ταινία, σκαραβαίος από φαγεντιανή, αττική πυξίδα με κάλυμμα το οποίο έφερε πλαστικά ιππάρια, ενώ αποσπασματικά σώζονται άλλες τρεις τουλάχιστον του ιδίου μεγέθους, 15 αποσπασματικώς σωζόμενοι σκύφοι τοπικού εργαστηρίου, υδρία, κυπριακό δίωτο ληκύθιο, τέσσερις κρατήρες, οι τρεις εκ των οποίων φέρουν υψηλό πόδι με ανάγλυφους δακτυλίους, τριφυλλόστομη οινοχόη με μαστοειδής αποφύσεις, σκύφος με ανάγλυφα τοιχώματα.

Τόσο ο αριθμός των κτερισμάτων όσο και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον από εικονογραφικής απόψεως, που εμφανίζει ένας εκ των κρατήρων, καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική την πυρά αυτή, η οποία θα μπορούσε να αποδοθεί σε σημαίνον πρόσωπο. Παράλληλα ελκυστική είναι η υπόθεση σύνδεσης του νεκροταφείου, στο οποίο ανήκει, με την περιοχή του Ιερού του Δαφνηφόρου Απόλλωνος και την μεταγενέστερη Αγορά της πόλης.

<<   >>   

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
© 2004: University of Thessaly