Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας University of Thessaly - Department of History, Archaeology and Social Anthropology

ΩΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΙΜΟΥΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

κεντρική σελίδα / home page πληροφορίες / information
πρόγραμμα / programme περιλήψεις / abstracts

OROPOS AND EUBOEA
IN THE EARLY
IRON AGE

Trantalidou Katerina
University of Thessaly, IAKA Department

The contribution of the study of the animal bones in the social understanding of Early Iron Age Oropos

That preliminary presentation of the animal bones collected from the Preclassical strata of Oropos will focus in the following points:
1. The presence of the five domesticated animals; equid, bovid, sheep, goat and dog during the different phases of occupation of the site; fish remains proved to be perishable, a fact due mainly to taphonomical reasons -the bone preservation is rather poor- and wild animals are quite inexistent.
2. The economic exploitation of the mammals and the management of the animal wealth; we will especially discuss the equid remains which seem to be the most numerous of all, even if the morphology and the biometry result a small-size animal.
3. The eventual contribution of the animal remains in the understanding of the function of the 27 buildings excavated so far inside the multiple enclosures.

<<   >>   

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
© 2004: University of Thessaly