Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας University of Thessaly - Department of History, Archaeology and Social Anthropology

ΩΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΙΜΟΥΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

κεντρική σελίδα / home page πληροφορίες / information
πρόγραμμα / programme περιλήψεις / abstracts

OROPOS AND EUBOEA
IN THE EARLY
IRON AGE

Gounaris Alexandros
University of Thessaly, IAKA Department

Curvilinear versus rectilinear: why?

Η ανασκαφή στο οικόπεδο του Σχολείου της Σκάλας Ωρωπού προσφέρει κτήρια ποικίλων αρχιτεκτονικών κατόψεων (: ελλειψοειδή, αψιδωτά, κυκλικά, πεταλόσχημα, ορθογωνικά) που χρονολογούνται μέσα σε ένα σαφώς προσδιορισμένο εύρος χρόνου (: από την ΥΓ έως και την Α). Από την άλλη πλευρά, στο ευρύτερο ερευνητικό πεδίο του ελλαδικού χώρου, οι μελετητές της ΠΓ-Γ και της Α συνηθίζουν να συνοψίζουν την εξέλιξη της Αρχιτεκτονικής των περιόδων με την διατύπωση: "από τα καμπυλόσχημα στα ορθογωνικά". Τα αρχιτεκτονικά ευρήματα από τον Ωρωπό εμφανίζονται να επιβεβαιώνουν την ανωτέρω απόφανση. Ισχύει όμως σε όλη την έκταση του νησιωτικού και ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου; Οι εξαιρέσεις είναι σημαίνουσες και μη αγνοήσιμες.

Στόχος της ανακοίνωσης είναι η ερμηνεία και η αναγνώριση της ισχύος του εν λόγω κανόνα σε συγκεκριμένες περιοχές. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, καθώς ο Ωρωπός μαζί με την Ερέτρια και το Λευκαντί αποτελούν την πλέον σημαντική βάση αρχιτεκτονικών δεδομένων της ΠΓ-Γ, επιχειρούμε την αξιοποίηση των αρχιτεκτονικών ευρημάτων από το οικόπεδο του Σχολείου της Σκάλας Ωρωπού.

Συνεπώς ως προς τη μέθοδο μελέτης του υλικού που χρησιμοποιούμε δοκιμάζονται τόσο η επαγωγή όσο και η απαγωγή.

Κατά δεύτερη συνέπεια, η ανάλυση μας ως προς τον γενικό κανόνα, δηλαδή ως προς την ελλαδική διάσταση του θέματός μας περιλαμβάνει:
- την αναγνώριση των στοιχείων που κρύβονται πίσω από τους μορφολογικούς όρους "καμπυλόσχημα" "ορθογωνικά", δηλαδή των υλικών, των τεχνικών κατασκευής και της φυσικής μορφολογίας του τόπου εγκατάστασης
- την επισήμανση των παραγόντων που προσδιορίζουν τις ανωτέρω μορφές: το κλίμα, οι χρήστες ως κοινωνικά και οικονομικά υποκείμενα, η λειτουργία των κατασκευών, η επιβολή έξωθεν κατασκευαστικών προτύπων αλλά και η κατασκευαστική παράδοση.

Ως προς το ωρωπικό αρχιτεκτονικό υλικό κατ'αντιστοιχία με τα ανωτέρω προχωρούμε σε μία σειρά επισημάνσεων επί των συγκεκριμένων κατασκευών.

Ως προς τα συμπεράσματα, προκαταβολικώς αναφέρουμε τα εξής: σε μία πρώτη φάση, κατά τη φάση της μη εκ των προτέρων σχεδιασμένης αρχιτεκτονικής, βαρύνουσα σημασία για την ερμηνεία των αρχιτεκτονικών μεταμορφώσεων έχει ο ανθρώπινος παράγων ανταγωνιζόμενος τους περιορισμούς του γεωγραφικού περιβάλλοντος. Σε μία δεύτερη φάση, πάλι ο κάτοικος, ως δημιουργός ιδεολογίας, επιβάλλει τις ιδέες του μέσα στον δομημένο χώρο. Υπονοούμε την ιδεολογία που παράγει η πόλις στο πεδίο της αρχιτεκτονικής κατά την ΥΓ και Α.

<<   >>   

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
© 2004: University of Thessaly