Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας University of Thessaly - Department of History, Archaeology and Social Anthropology

ΩΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΙΜΟΥΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

κεντρική σελίδα / home page πληροφορίες / information
πρόγραμμα / programme περιλήψεις / abstracts

OROPOS AND EUBOEA
IN THE EARLY
IRON AGE

Lemos I. S.
University of Oxford

Recent discoveries, old questions: some thoughts on the archaeology and history of Euboea and its koine

Recent discoveries in the area of the so-called Euboea koine urge us to update the questions related with the archaeology and the history of the region.

In this paper, I would like to address some of these questions by taking into account recent archaeological research and discussing how this has affected our understanding of the history of the area.

<<   >>   

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
© 2004: University of Thessaly