Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας University of Thessaly - Department of History, Archaeology and Social Anthropology

ΩΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΙΜΟΥΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

κεντρική σελίδα / home page πληροφορίες / information
πρόγραμμα / programme περιλήψεις / abstracts

OROPOS AND EUBOEA
IN THE EARLY
IRON AGE

Descoeudres Jean Paul
Swiss Archaeological School/ University of Geneva

Eretria in the seventh century B.C.

Euboean-and often specifically Eretrian-pottery, widely distributed throughout the Mediterranean during the Late Geometric period, suddenly ceases to be exported around 700 bc. Some scholars have proposed to link this phenomenon to the legendary Lelantine War and assume that Eretria, after being defeated by Chalcis and its allies, withdrew from the international scene. It has even been suggested that the city suffered destruction and temporary abandonment at the beginning of the 7th century.

The paper proposes to contrast this image with the evidence brought to light by the excavations carried out in the city since systematic excavations started in 1964.

<<   >>   

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
© 2004: University of Thessaly