Περιλήψεις εργασιών

Ζητήματα ταφικών πρακτικών στα νεκροταφεία της περιοχής της αρχαίας Άλου

Μαλακασιώτη Ζώζη - Τσιούκα Φωτεινή - Μουσιώνη 'Αννα
 

Στην περιοχή της αρχαίας Άλου έχουν εντοπιστεί εκτεταμένα νεκροταφεία με ενταφιασμούς και καύσεις νεκρών, που καλύπτουν χρονολογικά μια μακρά περίοδο, ξεκινώντας από τα τέλη των Μυκηναϊκών χρόνων και καταλήγοντας έως τους πρώιμους αρχαϊκούς χρόνους. Τα νεκροταφεία αυτά παρουσιάζουν μια αρκετά μεγάλη ποικιλομορφία που αφορά τόσο στην επιλογή των αρχιτεκτονικών ταφικών τύπων, όσο και στο είδος της ταφικής τελετουργίας. Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η προσπάθεια της τυπολογικής οργάνωσης του αρχαιολογικού υλικού που προέρχεται από τα νεκροταφεία της Άλου και η παρουσίαση των πληροφοριών που προκύπτουν μέσα από αυτό το ογκώδες σώμα των αρχαιολογικών δεδομένων. Κεντρικός άξονας αυτής της παρουσίασης θα αποτελέσει η αναζήτηση των χαρακτηριστικών που πιθανά συνδέονται με τις ταφικές πρακτικές στην περιοχή της Άλου κατά τις υποπεριόδους της Εποχής του Σιδήρου, έτσι όπως αυτά τα χαρακτηριστικά εκφράζονται μέσα από τις διαφοροποιήσεις, αλλά και τις ομοιότητες του ταφικού υλικού πολιτισμού. Τέλος, θεωρώντας ότι οι ταφικές πρακτικές αποτελούν το αποτέλεσμα των πράξεων και των επιλογών των ζωντανών κοινωνικών ομάδων που εμπλέκονται σε αυτές, τα αρχαιολογικά δεδομένα θα ενταχθούν μέσα στην ιστορική συνάφεια της περιόδου, ενώ παράλληλα θα αναζητηθεί το ευρύτερο πολιτισμικό πλέγμα που οδήγησε τον πληθυσμό της αρχαίας Άλου στις συγκεκριμένες επιλογές της ταφικής τους δραστηριότητας.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου

Top of page