Παναθηναϊκός Αμφορέας από τον 'Σωρό' Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / University of Thessaly
Ανασκαφή στη θέση 'Σωρός' Greek
Κόμβος στα ελληνικά
Excavation at 'Soros' English
Site in english
© 2004-2009: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
© 2004-2009: University of Thessaly - Department of History, Archaeology and Social Anthropology