Περίληψη ομιλίας

Κωνσταντίνα Μπάδα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Επαναχρήσεις και επαναπροσεγγίσεις αρχειακού υλικού προφορικής ιστορίας. Το παράδειγμα ενός corpus ιστοριών ζωής ασημουργών

Η ανακοίνωση εξετάζει κατά πόσο παλιότερο υλικό προφορικής ιστορίας, επαναχρησιμοποιούμενο από τον ίδιο μελετητή ή και  από άλλους ερευνητές  αφήνει περιθώρια για τη διερεύνηση άλλων θεμάτων, ή και του ίδιου θέματος με διαφορετική οπτική. Θα εστιάσουμε στην επαναπροσέγγιση 80 περίπου συνεντεύξεων με ασημουργούς των Ιωαννίνων, που πραγματοποιήθηκαν το 1995 – 96 με   τότε ερευνητικό στόχο τη μελέτη της ιστορίας  της χειροτεχνικής – εργαστηριακής-  δραστηριότητας, και της καθημερινής ζωής και κουλτούρας των ασημουργών.  Η επιστροφή σε αυτό το υλικό αποκαλύπτει αθέατες πτυχές και ερμηνείες  που  είχαν προσπεραστεί  χωρίς προσοχή, για παράδειγμα σχετικά με την επίδραση της δεκαετίας του 1940 στις ζωές των ασημουργών, τη δράση  των γυναικών, τις σχέσεις των φύλων, το ρόλο της οικογένειας ή τη συγκρότηση της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας. Επομένως, η συγκρότηση αρχείων προφορικής ιστορίας στα πανεπιστήμια ή σε άλλα ερευνητικά κέντρα συνιστά αναγκαίο βήμα .


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου