Περίληψη ομιλίας

Αναστασία Καφέ, Γιάννης Τσίρμπας
Πάντειο Πανεπιστήμιο / Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κρίση, ανεργία και πολιτική μέσα από τη βιογραφική προσέγγιση

Έχοντας ως γνώμονα καταστάσεις αρνητικής βίωσης, όπως αυτή της απώλειας εργασίας, που εντείνονται σε περιόδους βαθιάς οικονομικής ύφεσης όπως η σημερινή που μαστίζει τη χώρα μας, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε πώς αποτυπώνεται η βίωση του φαινομένου στην πολιτική συμπεριφορά. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο της βιογραφικής προσέγγισης, θα μελετήσουμε περιπτώσεις ανέργων, που βιώνουν ίσως περισσότερο άμεσα από οποιονδήποτε τις επιπτώσεις της κρίσης. Στην ενδεχόμενη δυσπιστία, δυσαρέσκεια, απουσία εμπιστοσύνης, δυσθυμία, στον κυνισμό τους απέναντι στην πολιτική και τους πολιτικούς θεσμούς θα επιχειρήσουμε να αντιστοιχήσουμε αντιλήψεις, γνώμες και στάσεις απέναντι στα πολιτικά αντικείμενα, τους πολιτικούς δρώντες και τις λειτουργίες που επιτελούν.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου