Περίληψη ομιλίας

Δάφνη Τραγάκη, Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Trails / narrative and the trails of narrative

Η ανακοίνωση στοχεύει στην διερεύνηση του τρόπου που η μέθοδος του ηχητικού/ οπτικού περίπατου (sound/videowalk) μπορεί να εφαρμοστεί στην προφορική ιστορία και την αναπαράσταση του παρελθόντος σε μουσειακά περιβάλλοντα. Η χρήση της μεθόδου εστιάζει στην εθνογραφική καταγραφή της εμπειρίας της ενσώματης και πολυαισθητηριακής παραγωγής του χώρου μέσα από τον τρόπο που το υποκείμενο χαρτογραφεί και μνημονεύει το χώρο περπατώντας. Η θεωρητική συζήτηση θα συνδεθεί με πιλοτικές εφαρμογές της μεθόδου για το μουσείο της πόλης του Βόλου που εντάσσονται στο ερευνητικό πρόγραμμα «De.Mu.Ci.V.: Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης», του προγράμματος «Θαλής».


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου