Περίληψη ομιλίας

Μαρία Βλαχάκη
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Συνδημιουργώντας μια μουσειακή έκθεση για τη μετανάστευση: μαθητές και γονείς διερευνούν τρόπους έκθεσης ιστοριών ζωής μεταναστών στο μουσειακό περιβάλλον

Η στροφή του ενδιαφέροντος της έρευνας της προφορικής ιστορίας στην ιστορία των διαφορετικών εθνοπολιτισμικών ομάδων εναρμονίζεται χρονικά με το άνοιγμα των μουσείων σε ευρύτερες ομάδες κοινού και την «κοινοτική» μουσειολογία. Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει απόψεις παιδιών σχολικής ηλικίας και των γονέων τους, μεταναστών και γηγενών, που συμμετείχαν στην οργάνωση μουσειακών εκθέσεων με θέμα τη μετανάστευση στο πλαίσιο τριών ερευνών δράσης. Τα ερευνητικά υποκείμενα-δρώντα πρόσωπα με αναστοχαστική διάθεση αναφέρουν τρόπους αξιοποίησης των ιστοριών ζωής μεταναστών στο μουσείο. Tαυτόχρονα, συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός «μετασχηματιστικού» παιδαγωγικού πλαισίου, στο οποίο προάγεται η ισότιμη συμμετοχή, η διαπολιτισμική αλληλεπίδραση και η πολιτισμική ενσυναίσθηση.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου