Περίληψη ομιλίας

Γιώργος Τσιώλης
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Θεωρητικές και μεθοδολογικές αντιπαραθέσεις στο πεδίο της κοινωνιολογικής βιογραφικής έρευνας

Η ανακοίνωση θα εστιάσει αρχικά στη μετάβαση από τη «βιογραφική μέθοδο», όπου οι βιογραφικές αφηγήσεις εκλαμβάνονται κυρίως ως «πηγές» που αποκαλύπτουν την «υποκειμενική διάσταση» των κοινωνικών φαινομένων, στη «βιογραφική έρευνα» όπου οι βιογραφίες κατανοούνται ως ιδιαίτερες κοινωνικές κατασκευές από τα δρώντα υποκείμενα στην προσπάθειά τους να προσοικειωθούν τον κοινωνικό τους κόσμο, διαφυλάσσοντας τη συνοχή τους. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις κριτικές που ασκήθηκαν στην εν λόγω προσέγγιση, αφενός από τη σκοπιά του ριζοσπαστικού κονστρουκτιβισμού που υποστηρίζει ότι οι βιογραφικές αφηγήσεις οφείλουν να ιδωθούν μόνο ως «κείμενα της στιγμής», αφετέρου από τους οπαδούς μιας αποδομιστικής θεώρησης της ταυτότητας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η βιογραφική έρευνα, αναπαράγει αναγκαστικά μια ουσιοκρατική αντίληψη περί ενός σταθερού και αναλλοίωτου πυρήνα της ταυτότητας του εαυτού. Στην ανακοίνωση θα παρουσιαστούν, τέλος, οι απαντήσεις που δίνουν στις παραπάνω αιτιάσεις οι εκπρόσωποι της βιογραφικής έρευνας.


<< Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου