Περιλήψεις

Στέλιος Κυμιωνής
(Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο)

Οι συλλογές του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου ως πηγές για την παραγωγή γνώσης και έρευνας
Το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο αυτονόητο σκοπό έχει να συλλέγει, να διατηρεί, να τεκμηριώνει και να καθιστά προσβάσιμη την οπτικοακουστική κληρονομιά, προκειμένου να αξιοποιηθεί ως πηγή και ως μέσο γνώσης. Εκ παραδοχής, δηλαδή, ένα τέτοιο αρχείο είναι επιφορτισμένο να διασώζει, να διαχειρίζεται και να προβάλει οπτικοακουστικό υλικό και συναφή αντικείμενα, εξυπηρετώντας το γενικό αλλά και το ερευνητικό κοινό. Η εισήγηση επισκοπεί τα στάδια διαχείρισης που το ΕΟΑ εφαρμόζει στο υλικό του, από τον εντοπισμό του (ως εφαρμογή της συλλεκτικής πολιτικής) και την πρόσκτηση, την καταλογογράφηση και την ένταξη, τη συντήρηση και την τεχνική επεξεργασία, την τεκμηρίωση και την παροχή πρόσβασης. Επιπλέον, παρουσιάζει συνοπτικά το περιεχόμενο που το αρχείο διαθέτει, όπως κατανέμεται τυπολογικά στις συλλογές και στις επιμέρους ενότητες που το απαρτίζουν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συλλογή ντοκιμαντέρ, για δύο κύριους λόγους. Καταρχάς, διότι πρόκειται για είδος που κατεξοχήν προσφέρεται για πληροφόρηση, ενημέρωση, μάθηση και προβληματισμό, αποτυπώνοντας πέρα από τις αξίες των δημιουργών του ευρύτερες κοινωνικές και πολιτισμικές διαδικασίες. Όμως επίσης διότι το διαθέσιμο σώμα έργων στη συλλογή του ΕΟΑ εμπλουτίζει τη γνώση μας για την παραγωγή και κατανάλωση αυτού του είδους στην Ελλάδα, τουλάχιστον για την περίοδο από τις αρχές της δεκαετίας του '60 ως και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του '90.

<<   Επιστροφή στο πρόγραμμα του συνεδρίου