Γενική άποψη της Μαγούλας Ζερέλια.

© 2005: UTH - IAKA