Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / University of Thessaly
Skiathos Survey
Επιφανειακή έρευνα και ανασκαφή Σκιάθου
Skiathos Survey and excavation
Greek
Κόμβος στα ελληνικά
English
Site in english
© 2009-2016: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
© 2009-2016: University of Thessaly - Department of History, Archaeology and Social Anthropology